Multimedia edukacyjne

Multimedium edukacyjne przeznaczone jest do przenoszenia treści o charakterze edukacyjnym, w atrakcyjnej postaci wizualnej. Multimedia edukacyjne różnią się od lekcji e-learningowej formą oraz strukturą.

Forma multimedium edukacyjnego nawiązuje wprost do filozofii tworzenia multimediów – to połączenie kilku form przekazu informacji w celu dostarczenia odbiorcy określonych treści edukacyjnych. Wśród form przekazu informacji można wyróżnić zdjęcie, rysunek, elementy interaktywne, film, dźwięk, tekst, itp., wszystko dostarczone uczącemu się w postaci zwartej prezentacji o atrakcyjnej formie.

Nawigacja po multimedium edukacyjnym realizowana będzie przez system hiperlinkowych odniesień z jednej partii materiału do innej, a treści prezentowane są w obrębie przestrzeni graficznych odnoszących się do kontekstu historycznego, kulturowego, czasowego (np. osie czasu, symbole wizualne i graficzne charakteryzujące dany kontekst), zorganizowanych na wielu poziomach i w różnych modelach narracyjnych.